Printvenlig version

Har du brug for vedtægterne i en mere printervenlig version, findes her en pdf version.
Denne kræver at du har en pdf-reader installeret på din PC, som f.eks. Adobe Reader eller Foxit Reader.

 

Hent

Adobe Reader:


Foxit Reader:

Vedtægter for Jubilæumsfonden af 12.08.1973


§ 1 Navn

Stk. 1    Fondens navn er Jubilæumsfonden af 12. august 1973.
Dens hjemsted er Kolding.

Stk. 2    Jubilæumsfonden er oprettet i taknemlig erindring om afdøde snedker Chr. Nielsen og hustru Karoline Nielsen, Langå, der skabte grundlaget for etablering af fonden.

Stk. 3     Fonden er stiftet på initiativ af statsaut. revisor Arne Kjersgaard Nielsen, der sammen med Revisionskontoret Kolding og Revisionskontoret Vejen, efterfølgende har ydet bidrag til fondens opbygning, jf. fondens første vedtægter af 1973.


§ 2 Formål

Stk. 1    Fondens formål er ved gave, lån eller anden af fondens bestyrelse fastsat måde at yde økonomisk hjælp eller støtte til kristne fællesskaber og – initiativer, foreninger, institutioner eller lignende moralsk opbyggende aktiviteter, der har almennyttige eller almen velgørende formål og som efter bestyrelsens skøn fortjener fondens støtte.

Stk. 2     Der kan ikke ydes støtte til stifteren, andre bidragsydere, disses ægtefæller eller de hos nævnte hjemmeboende børn under 18 år, hverken som tilskud eller som lån, herunder som lån i fast ejendom.


§ 3 Formue

Stk. 1     Fondens aktiver består af:

a.    Grundkapitalen, der pr. 31.12.1999 udgør kr. 74.412.792
b.    Hvad der træder i stedet for grundkapitalen.
c.    De aktiver der fra fondens driftsoverskud overføres til grundkapitalen.

Stk. 2    Fondens uddelingsaktiver består af:

a.    Afkast af grundkapitalen.
b.    Arv, gaver og bidrag, der ifølge giveren skal anvendes til uddeling.


§ 4 Regnskabsår

Stk. 1    Fondens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.


§ 5 Ledelse

Stk. 1     Fonden ledes af en bestyrelse på 3 – 6 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende.

Stk. 2    Det er bestyrelsens opgave at sikre, at fonden vedvarende og til enhver tid virker efter sit formål jf. § 2, stk. 1 og at bestyrelsens sammensætning afspejler fondens formål videst muligt.

Stk. 3     Valg til bestyrelsen finder sted hvert år på fondens konstituerende årsmøde for et år ad gangen.

Arne Kjersgaard Nielsens familie i ret op- og nedadgående linie eller sidelinie er ved personlig selvsupplering forlods sikret én plads i bestyrelsen.

De øvrige medlemmer vælges ved simpelt flertal. Bestyrelsens flertal kan dog ikke uden fondsmyndighedens samtykke udgøres af personkredsen omfattet af fondslovens § 16, stk. 1.

Stemmeret har den afgående bestyrelse. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4     Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Stk. 5    Et medlem af bestyrelsen er valgt som næstformand (tilforordnet).

Stk. 6.    Bestyrelsen afgør alle anmodninger om støtte fra fonden.

Stk. 7     Bestyrelsen kan ansætte en administrator til at forestå fondens daglige administration.

Stk. 8    Fonden tegnes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan afgive fuldmagt til administrator og enkelte bestyrelsesmedlemmer enkeltvis eller i fællesskab.

Stk. 9    Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 10    Forretningsorden for bestyrelsen, administrationsvejledning samt administrationsaftale skal foreligge og følges i den til enhver tid givne udformning.

Stk. 11    Bestyrelsens formand indkalder til konstituerende og ordinære bestyrelsesmøder med et varsel af mindst 8 dage med angivelse af dagsorden.

To medlemmer af bestyrelsen kan forlange ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt. Anmodning herom fremsendes til bestyrelsens formand med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet. Bestyrelsens formand er herefter pligtig til inden 8 dage fra modtagelsen af en anmodning at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med et varsel af 14 dage.

Stk. 12    Hvervet som bestyrelsesmedlem kan vederlægges med et honorar indenfor den omkostningsprocent, der er fastsat i medfør af lov om fonde og visse foreninger.


§ 6 Støtte

Stk. 1     Tilsagn om støtte gives normalt kun for én uddeling ad gangen.


§ 7 Kontrol

Stk. 1    Til at føre kontrol med, at fondens midler bliver anvendt i nøje overensstemmelse med nærværende vedtægter udpeges den på det årlige konstituerende møde valgte revisor i fonden sammen med det tilforordnede bestyrelsesmedlem (næstformand).


§ 8 Ændring af vedtægter

Stk. 1    Beslutning om eventuel ændring af vedtægter træffes ved skriftlig afstemning af en enig, fuldtallig bestyrelse.


§ 9 Ophævelse af fonden

Stk. 1     Ophævelse af fonden kan kun ske, såfremt forholdene ændres, således at der er akut fare for, at fonden ikke fremover kan virke efter sit formål jf. § 2, stk. 1

Ophævelse af fonden kan i så fald ske ved beslutning af en enig, fuldtallig bestyrelse.

Stk. 2    Ved ophævelse uddeles eller overføres fondens formue efter bestyrelsens skøn til formål, der er i overensstemmelse med de i vedtægternes § 2 nævnte formål.

Stk. 3    Ingen del af fondens midler, hverken af dens formue eller formueafkast, kan nogensinde tilbageføres til stifteren, andre bidragsydere, disses ægtefæller eller de hos nævnte hjemmeboende børn under 18 år, hverken som tilskud eller som lån herunder som lån i fast ejendom.Godkendelse

 
Nærværende vedtægter er senest godkendt af Civilstyrelsen den 4. november 2004.